COMPTABILITAT I ASSESSORAMENT TRIBUTARI

Comptabilitat i assessorament tributari. Andorra.

Senyors,

Donat el nou marc fiscal andorrà i amb l’esperit de millorar i ampliar els nostres serveis, la nostra societat ha decidit crear un nou departament d’assessorament comptable i fiscal per a petita i mitjana empresa.

Aquest servei és adequat per aquelles empreses que, per la seva dimensió, no disposen dels recursos o eines necessaris per tal de gestionar àrees com la comptabilitat, la fiscalitat i la gestió laboral dins de la pròpia organització, o be si necessiten una eina de suport que els assessori i revisi els seus procediments comptables, així com la preparació i presentació dels comptes anuals i de les declaracions tributàries.

Serveis

  • Elaboració mensual dels estats comptables: Llibre Diari, Llibre Major, Comptes de Pèrdues i Guanys, Balanç de Situació i Balanç de Sumes i Saldos.
  • Assistència i formulació dels comptes anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis del Patrimoni Net, Estat de Flux d'Efectiu i Memòria).
  • Redacció de les actes i certificacions d’aprovació dels comptes anuals.
  • Presentació i dipòsit dels comptes anuals al Registre.
  • Preparació i presentació de les declaracions tributàries ( tant Impostos Directes com Indirectes).
  • Assessorament de l’aplicació del nou Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF).

Per a qualsevol consulta restem a la seva disposició a les nostres oficines ( Tel. 806267) o be a la nostra adreça electrònica: tributs@acg.ad.

CONSULTI'NS

Poseu-vos en contacte amb nosaltres trucant al tel. 806260 o bé mitjançant el següent formulari: